Estratègia digital

La part pròpiament estratègica de l'EDC s’ha estructurat en 4 fases: Diagnosi, Objectius, Planificació i Seguiment, i Avaluació i millora.


La diagnosi del centre s’ha fet mitjançant l’eina SELFIE, les sigles de les quals en anglès signifiquen «reflexió personal sobre un aprenentatge efectiu mitjançant el foment de la innovació a través de tecnologies educatives». Aquesta és una eina gratuïta dissenyada per ajudar els centres educatius a integrar les tecnologies digitals en l'ensenyament, l'aprenentatge i avaluació. 
A l’escola, per realitzar aquesta diagnosi s’ha utilitzat un SELFIE general i un SELFIE per a docents i un qüestionari destinat a l’alumnat.

 

De l’anàlisi de les dades resultants d’aquestes enquestes podem determinar una sèrie de punts forts i una altra de punts febles del nostre centre.

 

Aquesta informació es pot trobar al document “RESUM DE L’ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE”.
 

A més a més, en aquest document podrem trobar els objectius d’aquesta EDC amb les indicadors i els criteris d’acompliment corresponents, així com les activitats a desenvolupar i la proposta de temporització d’aquestes.

 

L’Estratègia Digital de Centre s’aprova en Consell Escolar en finalitzar el curs 2022-2023.

 

Les seves fites i indicadors d’assoliment es revisaran de forma anual per part de la comissió digital i l’Equip Directiu. Un cop revisats, es presentaran els ajustaments necessaris, si convé, en claustre i al Consell Escolar. L’avaluació, doncs, és un procés continu, ja que es revisaran i es faran els ajustaments necessaris en el temps.