ESO

Presentació

La nostra proposta educativa

En la nostra escola, i en consonància amb el nostre caràcter propi, es dóna prioritat al creixement integral de la persona, tant des de la vessant humana com acadèmica, amb especial atenció a aquells més necessitats. En aquest sentit donem molta importància a les atencions individualitzades als alumnes i a les seves famílies, potenciant molt la figura del tutor com a referent de proximitat de l'alumne i la família. El tutor és el professor que intervé més en la seva aula i manté una comunicació contínua i estreta tant amb els professors que intervenen a la seva aula com amb la família.

 

L'equip que treballa en la línia que cal mantenir en l'etapa és l'equip pedagògic format pel Sotsdirector d'ESO i Batxillerat que dirigeix l'equip, l'orientador que treballa per donar resposta a totes les necessitats que van apareixent al llarg del curs ja siguin previstes o imprevistes, el responsable de Pastoral i els coordinadors de primer i segon cicle d'ESO, així com el de Batxilerat que aporten la seva col·laboració.

 

Els coordinadors de cada cicle es reuniexen, a més a més, setmanalment amb l'equip de tutors corresponent.

Horaris

  • Dilluns i dimarts: De 8:00 h a 12:25 h i de 14:30 h a 16:30 h.
  • Dimecres, dijous i divendres: De 8:00 h a 14:15 h.

*Servei de menjador opcional

Durada

L'ESO és una etapa educativa obligatòria que abarca dels 12 als 16 anys.

 

És el primer cop que tindreu la possibilitat d'aconseguir un títol, al final dels 4 cursos. Es tracta del GRADUAT EN ESO i obre les portes als Cicles Formatius, al Batxillerat i al món laboral.

Aspectes pedagògics

Són estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Donen accés al món laboral, a CFGS i a la universitat a través de les PAU.

 

Pretenen, també, garantir la formació integral de l'alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant, una formació que inclou:

  • Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç, d'estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
  • Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
  • Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
  • Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
  • Desenvolupar habilitats bàsiques en l'ús de fonts d'informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
  • Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

 

Galeria