Presentació

La nostra proposta educativa

Què és el Batxillerat?

És una etapa educativa dins de l’Ensenyament Secundari Postobligatori a la qual hi pots accedir directament havent superat l’ESO.

Són estudis que preparen per a estudis posteriors (estudis superiors) i per a la vida laboral.

La permanència en règim escolaritzat pot arribar fins als 4 anys com a màxim.

Quin títol s’obté en acabar el Batxillerat?

El títol de batxiller que es dóna als alumnes que han aprovat totes les matèries. És igual per a tots els alumnes independentment de la modalitat que hagin cursat.

Què es pot fer en acabar el Batxillerat?

  • Accedir a ensenyaments de formació professional, artístics o esportius.
  • Accedir a estudis universitaris, prèvia superació de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
  • Incorporar-se al món laboral.

Quins batxillerats ens ofereix l’escola?

Actualment, l’escola ofereix 2 modalitats: Ciències i tecnología, Humanitats i Ciències socials. Amb les quals es pot accedir als estudis de formació professional específica de grau superior (CFGS) i a la universitat.

L’Escola Joan XXIII disposa de concert, també en el Batxillerat.

Durada

Consta d’un cicle de dos cursos acadèmics, que convencionalment comprenen dels 16 als 18 anys.

Horari

L’horari és de matí, de: 8:00 h a 13:50 h.

Objectius

Aspectes pedagògics

Són estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Donen accés al món laboral, a CFGS i a la universitat a través de les PAU.

Pretenen, també, garantir la formació integral de l’alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant, una formació que inclou:

  • La maduració intel·lectual i humana.
  • L’adquisició i la integració de nous sabers i habilitats.
  • El contacte amb components fonamentals de la civilització actual (llengua, història, pensament, ciència, tecnologia i art).
  • L’adquisició d’una metodologia adient.
  • Una visió del món des de bases sòlides.
  • A més prepara l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

Galería de fotos