Renovació parcial Consell Escolar

5 novembre 2021
Categories: 
Col·legi

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa

A partir d’aquest dimarts 2 de novembre s’ha iniciat el procés de renovació d’alguns dels membres dels consells escolars dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya.

Com ja sabeu, el consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

El consell escolar dels centres concertats està constituït per:

 • El director o la directora.
 • Tres representants del o la titular del centre.
 • Un regidor o representant de l'ajuntament en el terme municipal on estigui ubicat el centre.
 • Quatre representants del professorat.
 • Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l'alumnat, elegits per ells i entre ells.
 • Dos representants de l'alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d'educació secundària obligatòria.
 • Un o una representant del personal d'administració i serveis.

En la composició del consell escolar s'ha de promoure la presència equilibrada de dones i homes. 

D'acord amb la normativa educativa Resolució EDU/3043/2021, durant el mes de novembre procedirem a la renovació parcial del Consell Escolar de l'Escola Joan XXIII. 

Tots hem de participar en aquest procés de renovació, podent-se presentar com a candidats totes aquelles persones que ho desitgin. 

El calendari que anirem seguint fins a finalitzar amb la constitució del nou consell:

 2 de novembre de 2021:

 • Inici del procés electoral.
 • Constitució i reunió de la Comissió Electoral.
 • Es publicarà, al taulell d'anuncis de la secretaria de l'Edifici Esit-FP, la relació de membres de la comunitat educativa que podran ser electors i elegits. És important comprovar que figurin en el cens, ja que en cas contrari durant aquests dies podran fer les reclamacions oportunes.

Del 3 al 9 de novembre de 2021:

 • Termini per presentar candidatures. Els candidats que es vulguin presentar han d'entregar a la secretaria de l'Edifici Esit-FP, el document corresponent.

15 de novembre de 2021

 • Es publiquen les candidatures al taulell d'anuncis de la secretaria de l'Edifici Esit-FP.

 

 

25 de novembre de 2021

 • Celebració de l'acte electoral:
  • Mares i pares:
   • Horari: de 17.00 a 19.00 h
   • Lloc: Hall de secretaria de l'edifici de Primària
  • Alumnat postobligatòria:
   • Horari: 10.00-11.30 i de 15.00 a 16.30
   • Lloc: Hall de secretaria de l’edifici Esit-FP
  • Professorat:
   • Horari: 10.00 a 12.00 i de 18.00 a 19.00 h
   • Lloc: Hall de secretaria de l’edifici de Primària
  • Personal d’administració i serveis:
   • Horari: 10.00 a 12.00 i de 18.00 a 19.00 h
   • Lloc: Hall de secretaria de l’edifici de Primària

3 de desembre de 2021

 • Es fa pública la composició del Consell Escolar
 • Es fa la convocatòria de la reunió constitutiva del Consell Escolar.

 

Us animen a participar!!!