Presentació

La nostra proposta educativa: els ambients d'aprenentatge

Els ambients d’aprenentatge representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys explorant segons els seus interessos i motivacions. És ell qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s’anirà trobant i l’adult es presenta com un guia i observador. 

Els ambients d’aprenentatge responen a una línia metodològica amb clars objectius que, més enllà de pensar en l’aula com el lloc principal per a l’aprenentatge, considera tots els espais de l’escola com a educatius, cada un segons les seves possibilitats i particularitats, i converteixen l’escola en un entorn viu. Per això, l’equip docent de primer cicle d’infantil ha  dissenyat propostes que tinguin en compte diferents àmbits, com poden ser el científic, l’artístic, el social, la foscor, el musical, etc. 

“Els espais han de cobrir totes les necessitats que tenen els infants: a nivell físic i biològic, motriu, emocional, de comunicació, relació social i intel•lectual.” 
Rosa M. Terradellas 
 

Durada

La llar acull a nens i nenes des dels 4 mesos fins als 3 anys.

Horaris

Al matí hi ha servei de llar de 9:00 h a 12:00 h o de 9:00 h a 13:00 h.

A la tarda hi ha servei de llar de 15:00 h a 17:00 h.

Servei de menjador i migdiada de 13:00 h a 15:00 h.

Servei d’acollida al matí des de les 7:45 h.

Objectius

Els objectius de cicle a la llar d’infants expressen les capacitats que els infants han d’haver desenvolupat en acabar aquest període. Així, l’infant haurà de ser capaç de: 

1.    Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments. 
2.    Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn im- mediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup. 
3.    Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidia- nes i en els espais que li són habituals. 
4.    Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del mo- viment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral. 
5.    Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant l’au- tonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià. 
6.    Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives. 
7.    Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica i anar-les representant a través d’un incipient joc simbòlic.
8.     Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic. 
 

Galería de fotos